Försäljningsvillkor

 

Välkommen till Mattedoktorn!

Här kan du få hjälp med grundskole- och gymnasiematematik.

Vi erbjuder privatlektioner hemma hos dig, intensivkurser i små grupper, distanshjälp via Internet,

unika kompendium inför Nationella Provet, gratis videogenomgångar, formelsamlingar och mycket mer.

 

Vill du bli kontaktad av oss?

Mattedoktorns försäljningsvillkor

 

1. Inledande information

Detta är ett avtal mellan beställaren, personen som genomför en beställning på www.mattedoktorn.se och leverantören, som tillhandahåller varor eller tjänster beställda på www.mattedoktorn.se.

 

Detta avtal reglerar beställarens och leverantörens rättigheter och skyldigheter. Parterna ingår detta avtal då beställaren utför sin beställning på www.mattedoktorn.se.

 

2. Beställningsvillkor

Genom att utföra en beställning på www.mattedoktorn.se bekräftar beställaren att han eller hon fyllt 18 år vid beställningstillfället, alternativt har målsmans tillstånd, samt att beställaren till fullo godkänner detta avtal och alla i avtalet inkluderade villkor. Beställaren intygar på heder och samvete att de uppgifter som beställaren angivit – inklusive e-postadressen - vid beställningstillfället är fullständiga och korrekta.

 

3. Leveransvillkor

När beställaren godkänt sin beställning skickas varan till av beställaren angiven adress. Generellt skickas beställningar mot faktura, som levereras tillsammans med beställd vara.

 

Beställningen expedieras och paketeras omgående efter bekräftad beställning, därför är det ej möjligt att avbeställa en utförd beställning. Leverantörens ambition är att alla beställningar ska vara skickade senast 24 timmar efter utförd beställning (på vardagar). Leveranstiden brukar vara två till fem arbetsdagar, beroende på hur snabbt posten levererar varan.

 

Vid beställningar till postboxar, utländska adresser samt annan adress än kundens registrerade folkbokföringsadress sker leverans endast mot förskottsbetalning, via faktura som vi skickar till beställaren via e-post. Leverantören förbehåller sig också rätten att kräva förskottsbetalning även vid övriga beställningar, i sådana fall informeras beställaren om detta via e-post.

 

Om beställaren ej fått sin beställning inom sju dagar från beställningsdatum är det beställarens ansvar att snarast kontakta leverantören per e-post, då beställningen förmodligen försvunnit i postgången. Vid utebliven kontakt är det beställaren som är betalningsansvarig för eventuella påminnelseavgifter och övriga avgifter som kan uppstå vid försenad eller utebliven betalning. För att säkerställa en snabb leverans av ny försändelse bör beställaren även bekräfta sin adress vid den första kontakten via e-post. Aktuell e-postadress alt. kontaktformulär finns på hemsidan www.mattedoktorn.se.

 

4. Betalningsvillkor

Fakturan ska betalas och vara leverantören tillhanda inom 10 dagar, enligt på fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 50 kronor. På alla krav och påminnelser som vi skickar tillkommer också en expeditionsavgift på 30 kronor. Genom att godkänna detta avtal enas parterna om att leverantören vid utebliven betalning har rätt att debitera dröjsmålsränta på 25,50% från och med förfallodatumet. Om fakturan inte betalas trots påminnelse förbehåller leverantören rätten att överlämna kravet till inkasso eller Kronofogden, i vilket fall ytterligare avgifter tillkommer. Beställaren är införstådd med, och godkänner, att även beställarens personuppgifter kan överlämnas till inkasso och/eller Kronofogden, dock endast i uttryckligt syfte att leverantören ska få betalt för tillhandahållen produkt eller tjänst.

 

Genom att godkänna detta avtal accepterar beställaren att all korrespondens gällande betalningsfrågor, inklusive påminnelser och kravbrev, kan ske antingen genom e-post eller via vanlig post. Om eventuella påminnelser eller dylik kommunikation ej når beställaren på grund av att beställaren angett en felaktig eller icke fungerande e-postadress eller postadress är ansvaret beställarens (se även kapitel 2), liksom om korrespondensen levererats men hamnat, exempelvis, i beställarens så kallade spamfilter. Skulle beställaren byta e-postadress eller postadress efter utförd beställning är det helt och hållet beställarens ansvar att informera leverantören om sina nya kontaktuppgifter.

 

5. Returrätt

Beställaren har full returrätt inom 14 dagar förutsatt att varan returneras i oskadad, omärkt och obruten originalförpackning. Vid eventuell retur ansvarar kunden för eventuella skador som uppstår i samband med transport. Vid eventuell retur tillkommer även en expeditionskostnad om 100 kronor. När beställaren utför returen godkänner beställaren samtidigt att leverantören fakturerar detta belopp i efterhand. Leverantören expedierar ej returer som är ofullständiga och/eller inte innehåller nödvändig information för att beställaren ska kunna expediera returen. Då leverantören inte kan hållas ansvarig för ofullständiga returer är det starkt rekommenderat att beställaren i förväg kontaktar leverantören via e-post för att säkerställa att returen utförs enligt allmänt godtagbar praxis. Vid eventuella tvister följer beställaren normalt Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

6. Användaruppgifter

Leverantören värnar beställarens personliga integritet och följer nationella samt EU-bestämmelser om skydd av personuppgifter. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till beställarens personuppgifter. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna leverera beställda varor samt för att kunna kommunicera med kunden och vi kommer att använda dessa uppgifter enbart i detta syfte. Leverantören kan komma att lämna ut personuppgifter enligt kapitel 5 i detta avtal samt för att fullfölja leverantörens lagstadgade skyldighet, exempelvis vid domstols- eller myndighetsbeslut.

 

7. Övriga frågor

Genom att godkänna detta avtal bekräftar beställaren att beställaren är till fullo medveten om att leverantören inte erbjuder någon som helst telefonsupport. Beställaren godtar att all eventuell korrespondens med leverantören bör ske företrädelsevis via e-post. I och med godkännandet av detta avtal har leverantören informerat beställaren om att leverantören ej har någon som helst skyldighet att telefoniskt kommunicera med beställaren, något som beställaren godtar i och med godkännandet av detta avtal.

 

Med www.hogskoleprovet.se avses i detta avtal alla sidor som ligger på domänen www.mattedoktorn.se samt alla eventuella underdomäner och övriga sidor som tillhör eller är en del av www.mattedoktorn.se

 

8. Upphovsrättsfrågor

Beställaren äger ej rätt att använda på www.mattedoktorn.se beställd vara eller tjänst i kommersiellt syfte. Vid sådan förseelse förbehåller leverantören rätten att yrka på skadestånd. Produkter och tjänster som tillhandahålls av leverantören får ej heller kopieras, mångfaldigas eller publiceras i fysisk eller digital form utan leverantörens uttryckliga skriftliga samtycke.

 

9. Force Majeure

Force Majeure innebär en händelse som är utanför leverantörens kontroll, inklusive men ej begränsat till: laga hinder, uppror eller inbördeskrig eller civil oordning, krig eller militära operationer, naturkatastrof, nödsituation, strömavbrott, långvarigt avbrott i internettjänst, översvämningar, ytterst svår väderlek. Skulle en force majeure-händelse uppstå ska leverantören så snart som möjligt informera beställaren om omfattning, eventuella förseningar och ge en uppskattning om när leverantören kan komma att fullfölja sina skyldigheter. Leverantören friskriver sig för ansvar för följderna av en force majeure-händelse.

Copyright Mattedoktorn © All Rights Reserved